Betingelser

Betingelser 2019

Lejeperiode
Medmindre andet er aftalt er lejeperioden fra fredag kl. 15.00 til fredag kl. 10.00.

 

Lejer
Lejere skal være fyldt 21 år og have gyldigt kørekort B til personbil

I tilfælde af, at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være fyldt 21 år, være påtegnet lejekontrakten og have vist gyldigt førerbevis.

Har lejer planlagt at køre i følgende lande, skal det grønne kort medbringes (dette vil udlejer videregive til lejer), og det er for lejers eget ansvar at sørge for, at informere udlejer om rejsemålet

·         Albanien

·         Bosnien-Hercegovina

·         Hviderusland

·         Iran

·         Israel

·         Makedonien

·         Marokko

·         Moldavien

·         Montenegro

·         Rusland

·         Tunesien

·         Ukraine

Myndighederne i Kosovo accepterer ikke det grønne kort, og der skal, af lejer, derfor tegnes en særskilt ansvarsforsikring ved landets grænse.
Det grønne kort er ikke længere nødvendigt i EU-lande, samt Norge, Island, Schweiz, Andorra og Serbien.

 

Børn
Børn under 135 cm skal være fastspændt med sikkerhedssele eller i godkendt autostol/barnesæde, som passer til det pågældende barns højde og vægt.
Det er ikke tilladt at anvende en bagudvendt autostol/barnesæde på en siddeplads med frontairbag, medmindre denne er deaktiveret.

 

Rygning og husdyr
Det er ikke tilladt at ryge eller medbringe husdyr i autocamperen. Overholder lejer ikke dette, vil camperen blive rengjort på lejers regning, pris: fra kr. 5.000, afhængig af omfanget.

 

Bestilling
Ved reservation af en autocamper betales depositum på kr. 6.000,00, der tilbagebetales senest 14 dage efter vognens tilbagekomst i uskadt, mangelfri og rengjort tilstand. Den endelige reservation træder i kraft, når kr. 6.000,00 er udlejer i hænde og kontrakt er afleveret i underskrevet stand.

 

Afbestilling
Ved afbestilling mere end 6 uger før lejemålets begyndelse tilbagebetales 50% af depositum.
Hvis camperen afbestilles mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse og denne kan genudlejes i afbestilte periode tilbagebetales 100 % af leje og 50% af depositum.
Kan genudlejning ikke finde sted tilbagebetales det fulde depositum, men ingen leje.  

Såfremt udlejer af grunde, som udlejer ikke selv er herrer over, ikke stiller vognen til rådighed som aftalt, er lejer berettiget til at ophæve lejemålet og få det indbetalte beløb retur, men lejer kan dog ikke af den grund afkræve yderligere erstatning over for udlejeren, herunder indirekte tab, erstatning mv.
 

Betaling af leje
50% af lejen betales senest 6 uger før lejemålets start.
Restlejen betales ved lejemålets start.
Ved overskridelse af ovenstående frist, betragtes lejemålet som afbestilt.
Ved bestilling mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse, skal depositum, samt 50% af lejesummen indbetales samtidig med reservationen.
Almindelig forbrug er ikke inkluderet i prisen.

 

Så meget må du køre
Ved forlænget weekend (kun muligt i lavsæson): Fri kørsel de første 1.500 km. Derefter 2,00 kr.pr.km
Ved 1 uges leje: Fri kørsel de første 2000 km. Derefter 2,00 kr. pr. km.
Ved 2 ugers leje i lavsæson*: Fri kørsel de første 4.000 km. Derefter:  2,00 kr. pr.km.
Ved 3 ugers leje og derover i lavsæsonen, aftales det nærmere.
OBS: I højsæson** er der fri km ved leje i mere end 1 uge.

*lavsæson 2019: Uge 1-6 + 9-15 + 18 + 36-41 + 43-52 
**højsæson 2019: Uge 7-8 + 16-17 + 19-35 + 42 

Forsikring
Ansvars- og kaskoforsikring er indeholdt i lejeprisen.

Lejerens selvrisiko på kaskoforsikringen er dk. 5.000,00. Lejeren hæfter endvidere fuldt ud for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder for skader, der skyldes lejerens forsømmelse ved behandling af autocamperen. Lejer er gjort opmærksom på, at der på forsikringen ved glasskader inkl. stenslag er en selvrisiko på 1.500,00 kr.  Afregning herfor sker ved aflevering.  
Den almindelige ansvarsforsikring og kaskoforsikring dækker i lande i Europa, samt de lande med grøn kort ordning (se liste ovenfor).

Det er de generelle SOS INTERNATIONAL bestemmelser der er gældende. I henhold til disse bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket. Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring.

Vær opmærksom på at det gule sygesikringsbevis ikke gælder i EU landene efter 1. august 2014. 
Det er ikke muligt, hos udlejer, at tegne rejseforsikring. Lejer skal kontakte sit forsikringsselskab for dette.

 

Ved tyveri eller ran
• Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport.

• Lejers egen indboforsikring dækker normalt Lejers gods, såfremt det politianmeldes. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele el. lign.
 

Lejers ansvar
Lejer er ansvarlig for camperens stand i lejeperioden, herunder olie, vand, luft, punktering, stenslag m.v., og udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden.

Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt dækkes af udlejer, efter nærmere aftale og kan ikke udføres uden nærmere aftale med udlejer. Udbedring skal foretages af autoriseret værksted.

Det er desuden lejers ansvar selv at sørge for betaling af eventuelle parkeringsafgifter, broafgifter, vejafgifter mv. samt eventuelle trafikforseelser, idet disse er udlejer uvedkommende.

Slidskader m.v.: Reparationer over 1.000 kr. skal aftales med udlejer før reparation. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt det er aftalt (gælder dog ikke stenslag, jf. afsnit om forsikring). Lejer hæfter for slidskadereparationer, der skyldes uansvarlig behandling af autocamperen.

 

Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden
• ”Sørg for at få optaget politirapport – og tag aldrig skylden på Dem i udlandet – det kan blive dyrt for Dem”. Husk at meddele udlejer alle detaljer om hændelsesforløbet.
• Udlejer opfordrer lejer, ved benyttelse i udlandet, til at sætte sig grundigt ind i hvert lands trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender eller andre krav, som skyldes lejerens brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette gælder ligeledes samtlige øvrige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder mv. samt andre krav, som kan relatere sig til lejeforholdet.   

 

Selvforskyldte skader
Som oplyst under punktet forsikring hæfter lejer for skader, som ikke er omfattet af forsikringen, herunder ting i autocamperen som ødelægges, evt. skader på møbler eller andet inventar.

Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er heller ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 28.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er desuden ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Selvrisikoforsikringen dækker ikke her. 
Ovenstående betales ved tilbagelevering af autocamperen.

 

Afhentning og aflevering
Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler.
Afhentning skal ske på den i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredag kl 15:00.
Aflevering skal ligeledes ske på den, i lejekontraktens fastsatte dag, normalt fredage senest kl. 10.00.
Autocamperen afhentes og leveres på udlejers, til enhver tid værende hjemsted, jf. lejekontrakten, den kan dog leveres og afhentes på lejers danske adresse for et merbeløb afhængig af bopælsadresse (se landkort).

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer hvor lejer bliver forhindret i at aflevere autocamperen til det aftalte tidspunkt, og i en sådan situation bedes lejer kontakte udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering påregnes kr. 500,- pr. påbegyndt time.  Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der påregnes 1000,- kr. hvis toilettanken ikke er tømt.
Autocamperen afleveres rengjort indvendigt. Ved udeladelse af rengøring beregnes 350,- kr. pr. påbegyndt time. Lejer behøver ikke vaske autocamperen udvendigt. Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank. Ved manglende påfyldning fylder udlejer selv på, til 20 kr./L, for lejers regning.

 

Ved aflevering skal forbruget opgøres og der bliver udregnet med det samme hvad du skal have tilbage af depositummet. Udlejer har 24 timer til at opgøre autocamperen, og kontakte lejer ang. evt. skader, mangler mm. der har fundet sted i udlejningsperioden.
Beregn venligst ca. 1 time til henholdsvis afhentning og aflevering.
Ved aflevering før aftalt tid, skal der betales leje for den aftalte tid. Lejen refunderes ikke.

Under rejsen
Lejer får udleveret en kontaktliste ved afhentning, således at lejer kan kontakte udlejer ved spørgsmål eller andet. Der tages forbehold for at der i weekender, samt om aftenen efter kl. 18, er begrænset mulighed for at kontakte udlejer. Er der tale om en skade eller lign. så autocamperen ikke kan køre, skal lejere kontakte SOS INTERNATIONAL, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering.

Sker der skader under rejsen, er lejeren forpligtet til at tage billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker, på grund af manglende dokumentation fra lejer.

Eventuelle bøder, der ikke direkte og uden tvivl kan tilskrives udlejer, tilskrives lejeren af autocamperen. 
 

Forbehold og garanti fra udlejer
Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, fejl, mekanisk nedbrud mv., forsøger udlejer at fremskaffe et tilsvarende køretøj fra anden udlejer. Såfremt erstatningskøretøjet varierer i størrelse refunderes alene lejedifferencen, såfremt køretøjet er mindre i størrelse/billigere i pris end det lejede. Lejedifferencen beregnes som forskellen på den camper som lejer har lejet hos udlejer og lejen, som udlejer skal give for leje af et erstatningskøretøj. Såfremt det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj tilbagebetales den fulde leje, samt depositum. Yderligere kompensation ydes ikke.
Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper, jf. pkt. ”Ved færdselsuheld eller lign. i lejeperioden”. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet mv.

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt, at få udbedret disse ting. Lejer kan frit indkøbe nye dele op til max. kr. 500,- som refunderes mod aflevering af bilag. Det er dog god kutyme at informere udlejer med enten sms, mail eller opkald og der kan max købes op til 5 dele af max kr. 500,-, idet udlejer bør kontaktes for forudgående tilladelse, hvis det bliver nødvendigt med flere køb.
 

Vi tager generelt forbehold for trykfejl, udstyr, priser og beskrivelser.

 

Gældende fra 1/1-2019